Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden september 2010
voor het verrichten van leveringen en het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van Averesch B.V. en met haar gelieerde vennootschappen, hierna aan te duiden als “Averesch”

Artikel 1
Totstandkoming / uitvoering overeenkomst

1. Opdrachtnemer doet in elk geval zijn prijsopgave gestand tot drie maanden na gunning van het werk aan Averesch.
2. Een overeenkomst wordt steeds geacht te zijn gesloten onder uitdrukkelijke voorbehoud van een schriftelijke opdracht door Averesch.
3. Aanvang van de werkzaamheden c.q. de levering door opdrachtnemer betekent diens aanvaarding van de overeenkomst overeenkomstig de schriftelijke opdracht van Averesch.
4. Opdrachtnemer zal geen rechtstreekse voorstellen en aanbiedingen doen aan de opdrachtgever van Averesch dan wel afspraken treffen over aangelegenheden verband houdend met het werk.
5. Indien twee of meer opdrachtnemers gezamenlijk een opdracht hebben aanvaard, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van de totale overeenkomst

Artikel 2
Toepasselijke voorwaarden

1. Op elke overeenkomst van Averesch met opdrachtnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing, als waren zij daarin letterlijk opgenomen:
a. de bepalingen van de opdracht c.q. de overeenkomst van onderaanneming;
b. deze Algemene Voorwaarden;
c. de toepasselijke besteksbepalingen, nota’s van inlichtingen, processen-verbaal van aanwijzing e.d.;
d. de UAV ’89, dan wel de versie die bij het tot stand komen van de overeenkomst de meest recente is.
De eerder genoemde voorwaarden prevaleren boven de later genoemde.
2. Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften, voorwaarden en bepalingen die Averesch, mede in haar relatie tot haar opdrachtgever, behoort na te leven of heeft vastgesteld, en garandeert deze in acht te nemen.
3. Indien opdrachtnemer een aanbieding wenst te doen of een opdracht wenst te aanvaarden op basis van afwijkende of aanvullende voorwaarden, zullen deze afwijkingen of aanvullingen uitdrukkelijk schriftelijk ter kennis van Averesch dienen te worden gebracht en zullen deze slechts bindend zijn indien en voorzover deze schriftelijk door Averesch zijn bevestigd.

Artikel 3
Levering

1. Opdrachtnemer zal de zaken leveren op de plaats vermeld in de overeenkomst en bij gebreke van een dergelijke vermelding, in depot leveren op de bouwplaats.
2. Indien Averesch voor de levering verlangt dat de zaken op een ander dan de overeengekomen plaats worden geleverd, zal opdrachtnemer gebonden zijn aan hieraan -zonder het in rekening brengen van extra kosten –te voldoen.
3. De leveringen dienen op het in de opdracht vastgestelde tijdstip te geschieden en/of plaats te vinden overeenkomstig het door Averesch vastgestelde laatst geldende leveringsschema en binnen de door Averesch voor het werk vastgestelde werktijden.. Indien Averesch ongeacht welke reden niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip en/of conform het vastgestelde leveringsschema in ontvangst te nemen, zal opdrachtnemer de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen – zonder het in rekening brengen van extra kosten – , totdat zij geleverd zijn.
4. Alle leveringen moeten geschieden franco plaats van levering, tenzij anders overeengekomen is en op aanwijzing van Averesch worden gelost en getast.
5. Breuk en beschadigingen, ontstaan bij het laden, tijdens het transport en/of het lossen of tassen, zijn voor rekening van opdrachtnemer, tenzij deze bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Averesch of van personen waarvoor zij aansprakelijk is.
6. Tenzij uitdrukkelijk anders is of wordt overeengekomen, neemt opdrachtnemer alle eigen afval en verpakkingsmaterialen mee retour.
7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de overeengekomen prijs vast en bindend, inclusief alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke kosten, zoals transportkosten en opslagkosten.
8. Ongeacht het bepaalde in het bestek, zijn wijzigingen in materiaalprijzen, lonen, kosten, sociale lasten en belastingen niet verrekenbaar, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4
Gereedschappen en materieel op de bouwplaats

1.Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, zorgt opdrachtnemer voor alle voor het werk benodigde gereedschappen en materieel en dient opdrachtnemer de voor uitvoering van het werk noodzakelijke (hijs)werkzaamheden zelf, voor zijn rekening en risico te verrichten
2. Gereedschap en materieel van opdrachtnemer mag slechts worden gebruikt indien dit voldoet aan de daarvoor geldende (wettelijke) bepalingen alsmede aan de eventuele door Averesch daarenboven te stellen eisen. Indien niet aan die eisen wordt voldaan, is Averesch gerechtigd het gebruik daarvan te verbieden en is opdrachtnemer gehouden het desbetreffende gereedschap of materieel van het werkterrein te verwijderen en ten spoedigste te vervangen door gereedschap resp. materieel dat wel aan die eisen voldoet. Eventueel hieruit voortvloeiende stagnatie in de uitvoering van het werk is voor rekening van opdrachtnemer en wordt niet als overmacht voor opdrachtnemer beschouwd.
3. Goedkeuring van gereedschap en/of materieel door Averesch ontheft de opdrachtnemer niet van enige aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het gebruik daarvan.

Artikel 5
Materialen

1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, worden alle benodigde zaken door de opdrachtnemer voor diens rekening aangeschaft en
naar de plaats van levering getransporteerd.
2. Zodra de zaken door of vanwege opdrachtnemer zijn aangekomen op de plaats van levering, gaat de eigendom daarvan over op Averesch
3. Niettemin blijft het geleverde voor risico van opdrachtnemer tot het moment waarop Averesch het werk oplevert aan haar opdrachtgever.

Artikel 6
Uitvoering

1. De uitvoering van de werkzaamheden van opdrachtnemer dient, onverlet het gestelde in artikel 7 lid 1, volledig aangepast te zijn aan de
planning van Averesch en in nauw overleg met Averesch te geschieden.
2. Hiertoe dient tijdens de werkuren een door opdrachtnemer aangewezen leidinggevend medewerker op de bouwplaats aanwezig te zijn, die
tevens voldoende beslissingsbevoegdheid heeft om de dagelijkse gang van zaken, de werkzaamheden betreffende, overeenkomstig eisen en
wensen van de bouwplaatsleiding te regelen. De leidinggevende medewerker dient de Nederlandse taal machtig te zijn en dient ook als tolk
te kunnen fungeren om preventieve en doelmatige instructies (door Averesch) mogelijk te maken.
3. Tevens dient opdrachtnemer desgevraagd de noodzakelijke vergaderingen bij te wonen, waarbij zijnerzijds een vertegenwoordiger
aanwezig is, die de onder lid 2 bedoelde beslissingsbevoegdheid heeft.
4. Opdrachtnemer zal zijn werknemers niet dan na verkregen schriftelijk toestemming van Averesch met vorstverlet zenden.
5. Slechte weersomstandigheden, het uitvallen van gas, water, elektra of transportmiddelen geeft opdrachtnemer geen recht op enige
vergoeding.
6. Opdrachtnemer is jegens Averesch niet gerechtigd zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten. Opdrachtnemer
doet jegens Averesch en diens rechtsopvolgers afstand van het retentierecht als bedoeld in artikel 3:290 e.v. Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7
Personeel, ARBO, veiligheid, milieu en integriteit

1. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de overeenkomst de voor hem (als werkgever) geldende wettelijke bepalingen, CAO’s en andere
verplichtingen nakomen.
2. Opdrachtnemer staat er jegens Averesch voor in dat bij de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer of door hem
ingeschakelde derden, slechts arbeidskrachten worden ingezet die bevoegd zijn de uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden te
verrichten, ten aanzien waarvan sociale premies en loonbelasting stipt zijn voldaan en waarvan de identiteit door Averesch kan worden
vastgesteld. Opdrachtnemer is verplicht tot naleving van de Wet arbeid vreemdelingen. Onverminderd zijn aansprakelijkheid verplicht
opdrachtnemer zich jegens Averesch om voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden, zulks naar het oordeel van Averesch,
voldoende bescheiden c.q. bewijsmiddelen aan Averesch te overleggen, waaruit voornoemde bevoegdheid, voldoening en identiteit blijken.
Opdrachtnemer vrijwaart Averesch voor aanspraken van derden, ten gevolge van het niet nakomen door opdrachtnemer van voornoemde
verplichtingen.
3. Opdrachtnemer, die werkzaamheden in onderaanneming uitvoert,of deze door een derde laat uitvoeren, is verantwoordelijk voor het
treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid in het algemeen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen en
daarmee gelijk te stellen voorschriften en de aanvullende eisen door of namens Averesch gesteld.
4. Al het personeel van opdrachtnemer alsmede door hem ingeschakelde derden staan onder rechtstreeks toezicht en verantwoordelijkheid
van opdrachtnemer.
5. Ingeval van wangedrag van, of een toerekenbare tekortkoming en de nakoming van de overeenkomst door personeel van opdrachtnemer,
of door hem ingeschakelde derden of indien een verzoek van opdrachtgever tot Averesch komt, is Averesch gerechtigd personeel van
opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden te weigeren c.q. op eerste aanzegging van het werk te verwijderen.
6. Averesch verbindt het economische principe met kernwaarden als maatschappelijke verantwoordelijkheid, integriteit, transparantie en
duurzaamheid. Opdrachtnemer neemt kennis van deze kernwaarden en garandeert dat zijn personeel en door hem ingeschakelde derden in de
totstandkoming en de uitvoering van de met Averesch gesloten overeenkomst hebben gehandeld, respectievelijk zullen handelen, met
inachtneming van deze kernwaarden.

Artikel 8
Uitbesteding / inlening

1. Opdrachtnemer is niet bevoegd het werk of een deel daarvan door een derde te laten uitvoeren alsmede arbeidskrachten in te lenen dan na
van Averesch verkregen schriftelijke goedkeuring.
2. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Averesch zal opdrachtnemer uitsluitend personeel tewerkstellen dat bij hem in
dienst is.
3. Bij uitbesteding of inlening is opdrachtnemer verplicht de Wet op de loonbelasting 1964, waaronder artikel 28, 28a en 29 van
voornoemde wet, volledig na te leven.
4. Indien opdrachtnemer het werk met inachtneming van lid 1 tot en met 3, geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een andere opdrachtnemer,
dient hij daarvan een schriftelijke overeenkomst op te stellen. Hiervan dienen de voorwaarden van de overeenkomst met Averesch deel uit te
maken, in dier voege, dat de opdrachtgevende opdrachtnemer daarin de rechtspositie inneemt van Averesch en de opdrachtnemende derde
die van opdrachtnemer.

Artikel 9
Verbod van cessie

Het is opdrachtnemer verboden zijn uit de overeenkomst op Averesch voortvloeiende vorderingen aan een derde te cederen, te verpanden, of
onder welke titel ook in eigendom over te dragen, dan wel anderszins te beschikken ten nadele van Averesch.

Artikel 10
Garantie

1. Opdrachtnemer garandeert dat uitgevoerde werkzaamheden c.q. geleverde zaken goed en deugdelijk zijn, geen gebrek in ontwerp,
constructie, montage, en materiaal bevatten, geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en voldoen aan de in de overeenkomst en
de van overheidswege gestelde eisen.
2. Opdrachtnemer verstrekt Averesch, desverlangd tevens haar opdrachtgever, tenminste de garantie die Averesch volgens bestek of
overeenkomst aan haar opdrachtgever dient te verstrekken. De garantieperiode vangt aan en loopt door tot ten minste het tijdstip dat
Averesch volgens bestek of overeenkomst jegens haar opdrachtgever voor gebreken dient in te staan. In geval van herstel of vervanging
gedurende voornoemde garantieperiode zal de garantieperiode voor de herstelde of vervangen zaken en/of onderdelen voor diezelfde periode
opnieuw aanvangen.
3. Indien volgens bestek of overeenkomst geen garantie van Averesch wordt verlangd, garandeert opdrachtnemer alle uitgevoerde
werkzaamheden c.q. geleverde zaken jegens Averesch. De garantie geldt, tenzij Averesch en opdrachtnemer anders overeen zijn gekomen,
vanaf (op)levering aan Averesch tot aan de oplevering door Averesch aan haar opdrachtgever en in aansluiting daarop gedurende een
periode van twaalf maanden. Indien terzake van het (op)geleverde volgens de garantievoorwaarden van opdrachtnemer een uitgebreidere
garantie geldt, wordt die garantie eveneens geacht te zijn gegeven aan Averesch. Opdrachtnemer is verplicht Averesch van deze
uitgebreidere garantie schriftelijk in kennis te stellen.
4. Indien een fabrieksgarantie uitgebreider is dan de verlangde garantie, zal minimaal de fabrieksgarantie gelden.
5. Tijdens de garantieperiode is opdrachtnemer verplicht alle gebreken op eerste aanzegging van en in overleg met Averesch binnen een
door Averesch daartoe te stellen redelijke termijn voor eigen rekening en risico te herstellen of te vervangen. Alle met herstel of vervanging
gemoeide kosten en schaden, hoe ook genaamd, zijn voor rekening van opdrachtnemer onverlet zijn aansprakelijkheid voor alle overige door
Averesch geleden (gevolg)schade ten gevolge van in de garantieperiode opgetreden gebreken.
6. Indien opdrachtnemer naar het oordeel van Averesch in gebreke is met behoorlijke of tijdige nakoming van zijn garantieverplichtingen,
alsmede in spoedeisende gevallen, is Averesch gerechtigd herstel of vervanging van gebreken voor rekening van opdrachtnemer zelf of door
derden uit te (doen) voeren. Averesch zal opdrachtnemer daarvan, voor zover mogelijk, tijdig in kennis stellen.
7. Opdrachtnemer garandeert dat alle door hem geleverde, daarvoor in aanmerking komende zaken, voldoen aan de eisen van het Besluit
bodemkwaliteit.
8. Uiterlijk bij de (op)levering dient opdrachtnemer een voor het bevoegd gezag aanvaardbaar bewijsmiddel aan Averesch te overleggen
waaruit blijkt dat door hem geleverde daarvoor in aanmerking komende zaken voloden aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.
9. Indien is overeengekomen dat opdrachtnemer ten genoegen van Averesch een garantieverzekering zal sluiten, dienen polis en
voorwaarden door Averesch te worden goedgekeurd en dient de verzekering te zijn gesloten voorafgaand aan de (op)levering aan Averesch.
Ter zake geldt voorts het volgende:
a. De garantieverzekering zal als begunstigde dienen te vermelden; Averesch.
b. Opdrachtnemer verplicht zich voor de gehele garantietermijn de verschuldigde premie bij vooruitbetaling over te maken aan verzekeraar.
Polis, voorwaarden en premiekwitanties dienen onmiddellijk na ontvangst door opdrachtnemer aan Averesch in bewaring te worden
gegeven.
c. Averesch is, in geval opdrachtnemer aan een van de bovenstaande verplichting niet voldoet, gerechtigd voor rekening van opdrachtnemer
een garantieverzekering te sluiten. Averesch is dan voorts gerechtigd de daarmee gemoeide kosten en verdere schade, op hetgeen zij aan
opdrachtnemer verschuldigd is, in te houden.
d. De garantieverzekering dient dekking te bieden tegen alle materiele schade en schade voortvloeiende uit het niet conform de
overeenkomst en overigens daaraan te stellen eisen uitvoeren van de verzekerde prestatie.
e. Het eigen risico komt voor rekening van opdrachtnemer.

Artikel 11
Onderhoudstermijn

1. De onderhoudstermijn vangt aan en eindigt tenminste op het tijdstip dat de volgens bestek of overeenkomst geldende onderhoudstermijn
voor het hele werk aanvangt en eindigt.
2. Indien volgens bestek of overeenkomst geen onderhoudstermijn is voorgeschreven geldt een onderhoudstermijn welke ingaat
onmiddellijk na de dag van (op)levering en welke termijn zes maanden bedraagt.
3. Opdrachtnemer is gehouden alle gebreken, die tijdens de onderhoudstermijn aan de dag treden, op eerste aanzegging van en in overleg
met Averesch binnen een door Averesch daartoe te stellen redelijke termijn voor eigen rekening en risico te herstellen of te vervangen. Alle
met herstel of vervanging gemoeide kosten en schaden, hoe ook genaamd, zijn voor rekening van opdrachtnemer onverlet zijn
aansprakelijkheid voor alle overige door Averesch geleden schade ten gevolge van tijdens de onderhoudstermijn opgetreden gebreken.

Artikel 12
Documenten

1. Opdrachtnemer is gehouden alle attesten, certificaten, garantiebewijzen, instructie-, bediening -en onderhoudsvoorschriften en
revisiebescheiden uiterlijk bij levering van de zaken c.q. oplevering van de werkzaamheden aan Averesch ter beschikking te stellen.
2. Werktekeningen worden op een door Averesch nadere te bepalen tijdstip door opdrachtnemer aan Averesch ter beschikking gesteld.
3 .Opdrachtnemer zal Averesch desgevraagd kosteloos advies geven inzake de opgedragen leveranties en/of werkzaamheden.
4. De door opdrachtnemer gebruikte bescheiden, tekeningen, berekeningen en overige informatiedragers, voor zover afkomstig van
Averesch, blijven eigendom van Averesch.
5. Publicaties over projecten/(werk)objecten van Averesch in welke vorm dan ook, zowel voor intern als extern gebruik, zijn zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Averesch verboden.

Artikel 13
Inspectie, beproeving en keuring

1. Averesch en desverlangd tevens haar opdrachtgever en/of bouwdirectie zijn te allen tijde en waar ook bevoegd om de door opdrachtnemer
te leveren zaken en uit te voeren werkzaamheden te (doen) inspecteren, beproeven en keuren. Opdrachtnemer verleent daartoe kosteloos zijn
medewerking.
2. De kosten van inspectie, beproeving en keuring zijn voor rekening van opdrachtnemer.
3. Inspectie, beproeving, keuring en goedkeuring van tekeningen, berekeningen, leveranties en werkzaamheden ontslaan opdrachtnemer niet
van enige verplichting, garantie of aansprakelijkheid voortvloeiend uit de overeenkomst en de wet.

Artikel 14
Aansprakelijkheid en verzekering

1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade waaronder gevolgschade, hoe dan ook genaamd of hoe ook ontstaan, welke Averesch
lijdt in verband met de uitvoering door opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden van opgedragen leveranties c.q. werkzaamheden.
Opdrachtnemer is tevens aansprakelijk voor de door opdrachtgever van Averesch en andere derden opgelegde kortingen, boetes en
schadevergoedingen wegens niet of te late aanvang, niet of vertraagde of ondeugdelijke levering c.q. uitvoering of te late (op)levering van
leveranties c.q. werkzaamheden van opdrachtnemer, ongeacht het recht op vergoeding van de verdere schade die Averesch daardoor lijdt.
2. Opdrachtnemer vrijwaart Averesch voor aanspraken van derden, opdrachtgever van Averesch daaronder begrepen, tot vergoeding van
schade als bedoeld in het vorige lid. Tevens vrijwaart opdrachtnemer Averesch voor aanspraken wegens productaansprakelijkheid, inbreuk
op auteurs, merken- en octrooirechten of andere intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden terzake van door opdrachtnemer
geleverde zaken, uitgevoerde werkzaamheden c.q. toegepaste werkmethoden.
3. Averesch is niet aansprakelijk voor schade aan c.q. verlies en diefstal van bouwstoffen, gereedschappen, materieel en hulpmiddelen of
andere zaken van opdrachtnemer. Hetzelfde geldt voor opgeslagen bouwstoffen, gereedschappen, materieel en hulpmiddelen of andere
zaken van opdrachtnemer in door Averesch ter beschikking gestelde ruimten.
4. Opdrachtnemer is verplicht Averesch tijdig te wijzen op kenbare onjuistheden of onvolkomenheden in de door Averesch en/of haar
opdrachtgever ter beschikking gestelde tekeningen, berekeningen en dergelijke in de door haar voorgeschreven constructies en werkwijzen
alsmede in door haar ter beschikking gestelde materialen en dergelijke en is jegens Averesch voor de gevolgen van een verzuim ter zake
aansprakelijk.
5.Opdrachtnemer staat er jegens Averesch voor in, dat met betrekking tot de voor de uitvoering van de opgedragen leveranties c.q.
werkzaamheden door opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden in te zetten motorrijtuigen, door opdrachtnemer respectievelijk
derden een verzekering is gesloten en in stand wordt gehouden, welke aan de bij en krachtens de Wet aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen gestelde bepalingen voldoet. Opdrachtnemer is voorts verplicht alle zaken die hij in verband met de overeenkomst onder zich
heeft of gebruikt, genoegzaam te verzekeren, zolang deze voor zijn risico zijn.
6. Opdrachtnemer wordt, tenzij de overeenkomst of het bestek anders bepaalt, onverlet zijn aansprakelijkheid, onder de terzake van het werk
door Averesch afgesloten CAR-verzekering esp. Aansprakelijkheidsverzekering, als medeverzekerde partij aangemerkt, waarbij slechts
dekking wordt verleend onder de door Averesch ter zake gestelde voorwaarden. Indien sprake is van een door de CAR-verzekering resp.
aansprakelijkheidsverzekering gedekte schade, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, komt het eigen risico per schadegeval voor
rekening van opdrachtnemer.
7. Opdrachtnemer is desgevraagd verplicht de betreffende polissen en voorwaarden aan Averesch ter inzage te geven.

Artikel 15
Facturering

1. Facturen dienen te voldoen aan de eisen, zoals gesteld in artikel 35 en 35a van de Wet op de Omzetbelasting 1968. Daarnaast dient
opdrachtnemer op gedagtekende en genummerde facturen in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden:
– naam, adres en vestigingsplaats van opdrachtnemer;
– het loonheffingennummer van opdrachtnemer;
– het contractnummer dat op het werk betrekking heeft;
– het werk en de plaats(en) van leverantie c.q. uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;
– het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
– het reeds gefactureerde bedrag, inclusief de betreffende factuur;
– het nog te factureren bedrag;
– de omvang van de loonsom voor de loonheffingen opgenomen in het gefactureerde bedrag;
– het bedrag dat op de G-rekening ten name van opdrachtnemer zelf gestort dient te worden, alsmede nummer en instelling waar de Grekening
is geopend;
– een opgave of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al dan niet van toepassing is en in het laatste geval het bedrag
van de verschuldigde omzetbelasting.
2. Facturen dienen te zijn voorzien van een door beide partijen ondertekend manurenregister, waarin een opgave van alle op het werk
ingezette arbeidskrachten, sofi-/burgerservicenummers, loonheffingennummer en aantal gewerkte uren moeten zijn opgenomen.
Opdrachtnemer staat in voor de juistheid van de gegevens en de identiteit van de arbeidskrachten. Tevens dienen facturen vergezeld te gaan
van een door Averesch ondertekende leveranciers- c.q. uitvoerdersbon.
3. Facturen dienen in tweevoud te worden ingediend. Opdrachtnemer is niet gerechtigd een factuur te verhogen met een
kredietbeperkingstoeslag.
4. Facturen die niet aan de hiervoor gestelde eisen voldoen, worden door Averesch geretourneerd en niet betaald.

Artikel 16
Betaling

1. Averesch is eerst gehouden tot betaling van een factuur als bedoeld in artikel 15, nadat de ongewijzigde (kopie) opdracht c.q. (kopie)
overeenkomst door opdrachtnemer voor akkoord is getekend en aan Averesch is geretourneerd.
2. Averesch is te allen tijde gerechtigd om aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen met bedragen die Averesch, daaronder
begrepen aan haar gelieerde vennootschappen, van opdrachtnemer uit welke hoofde ook te vorderen hebben.
3. Averesch is te allen tijde gerechtigd haar betalingsverplichting op te schorten, indien opdrachtnemer enige verplichting voortvloeiende uit
de overeenkomst en onderhavige algemene voorwaarden niet (meer) nakomt.
4. Opdrachtnemer is voor de nakoming van zijn verplichtingen te allen tijde gehouden zekerheid te stellen in de vorm van een
onherroepelijke direct opeisbare bankgarantie zulks te genoegen van Averesch.
5. Meer –en minderwerk dient schriftelijk overeengekomen te zijn. Indien een schriftelijke opdracht van Averesch ontbreekt, vindt geen
verrekening van meer – en minderwerk plaats. Verrekening van meer –en minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening van het werk,
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6. Averesch zal opdrachtnemer berichten wanneer zij voornemens is de eindafrekening bij haar opdrachtgever in te dienen. Binnen twee
weken na ontvangst van een dergelijke mededeling zal opdrachtnemer zijn eindafrekening bij Averesch indienen. Opdrachtnemer dient
desverlangd een ondertekende verklaring af te geven, waaruit blijkt dat alle aanspraken van opdrachtnemer door Averesch zijn afgerekend.

Artikel 17
Wet ketenaansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer dient – voor zover hij daar redelijkerwijs over kan beschikken – aan Averesch, direct na overeenstemming tussen
opdrachtnemer en Averesch te (doen) overleggen:
a. Een recent uitreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van opdrachtnemer;
b. (kopieën van) geldige identiteitsbewijzen, loonstaten en, voor zover vereist, geldige twerkstellingsvergunningen, van alle op het werk in te
zetten arbeidskrachten;
c. manurenregister van alle door opdrachtnemer op het werk ingezette arbeidskrachten, welke per werknemer/ondergeschikte van
opdrachtnemer naam sofi-/burgerservicenummer, loonheffingennummer belastigdienst en aantal gewerkte uren per datum vermeldt;
d. originele verklaringen inzake zijn betalingsgedrag bij de belastingdienst, niet ouder dan drie maanden, waaruit blijkt dat hij zijn wettelijke
verplichtingen tot afdracht van loonheffingen stipt is nagekomen;
e. de G-rekeningovereenkomst.
2. Opdrachtnemer is verplicht alle wettelijke verplichtingen tot afdracht van loonheffingen ter zake het opgedragen werk stipt te voldoen, de
toepasselijke CAO stipt na te leven en al zijn verplichtingen jegens de door hem te werk gestelde arbeidskrachten strikt na te komen
3. Indien opdrachtnemer na vooraf verkregen toestemming van Averesch gebruik maakt van ingeleende arbeidskrachten, is opdrachtnemer
verplicht te handelen alsof hij opdrachtgever/aannemer is en derhalve mede het gestelde in artikel 8, 15 en 17 van deze Algemene
Voorwaarden stipt na te komen.
4. Averesch is steeds gerechtigd de door opdrachtnemer terzake van het werk verschuldigde loonheffingen, waarvoor Averesch ingevolge de
fiscale keten- en inleningsaansprakelijkheidsbepalingen hoofdelijk aansprakelijk is, aan opdrachtnemer te betalen door storting op diens
geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Ingeval Averesch van dit recht gebruik maakt is opdrachtnemer
verplicht de nadere regelen als bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004, de
Invorderingswet 1990 en de Wet op de loonbelasting 1964 stipt na te komen.
5. Averesch is te allen tijde gerechtigd de in het vorige lid bedoelde bedragen aan loonheffingen zonder opgave van redenen van de
aanneemsom in te houden en rechtstreeks aan de ontvanger der directe belastingen te voldoen.
6. In voornoemde gevallen is Averesch door storting of betaling jegens opdrachtnemer gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.
7. Averesch is te allen tijde gerechtigd het in te houden of te storten bedrag te wijzigen indien zij op grond van de haar ten dienste staande
gegevens redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat door Averesch ter zake van de uitvoering van de overeenkomst in feite een hoger
bedrag aan loonheffingen verschuldigd zal zijn dan is vastgesteld. Averesch zal ingeval van wijziging van deze percentages opdrachtnemer
daarvan schriftelijk in kennis stellen.
8. Indien Averesch na aansprakelijkheidsinstelling voor niet betaalde loonheffingen of na hem komende onderaannemers dan wel
eigenbouwers of uitleners of door hen ingeleende arbeidskrachten deze loonheffingen heeft moeten voldoen, heeft Averesch ten belope van
het gehele bedrag dat door Averesch is voldaan verhaal op opdrachtnemer zulks in afwijking van het gestelde in artikel 55 en 56
Invorderingswet 1990. De vordering van Averesch wordt vermeerderd met de wettelijke rente en gemaakte kosten.
9. Door voldoening door Averesch aan haar verplichtingen ingevolge de toepasselijke CAO jegens de werknemers van opdrachtnemer, heeft
Averesch op opdrachtnemer verhaal ten belope van hetgeen door Averesch ter zake is voldaan. De vordering van Averesch wordt
vermeerderd met de wettelijke rente en gemaakte kosten.
10. Ingeval van faillissement van opdrachtnemer is Averesch gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, todat Averesch van de
belastingdienst een vrijwarende verklaring, zulks ten genoegen van Averesch, heeft ontvangen, waaruit blijkt dat Averesch niet aansprakelijk
zal worden gesteld uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid dan wel de keten- en inleningsaansprakelijkheidsbepalingen wegens ten
onrechte niet afgedragen loonheffingen door opdrachtnemer. Op curator dan wel pandhouder dan wel cessionaris rust de verplichting zorg te
dragen voor de verkrijging van bedoelde verklaring(en).

Artikel 18
Ingebreke blijven opdrachtnemer

1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen (dreigt) niet, tijdig en/of niet deugdelijk na te komen is Averesch gerechtigd, zonder dat daartoe
enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is verreist voor rekening van opdrachtnemer passende maatregelen te nemen, welke
Averesch noodzakelijk acht om stagnatie van of schade aan de leverantie c.q. het werk te voorkomen of te beperken.
2. Indien opdrachtnemer ondanks sommatie in gebreke blijft zijn verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen, is Averesch gerechtigd,
onverminderd haar verdere recht op schadevergoeding de leverantie c.q. het werk geheel of gedeeltelijk zelf of door derden voor rekening
van opdrachtnemer te (doen) voltooien.
3. Ingeval van in gebreke blijven als in lid 1 en 2 bedoeld, is opdrachtnemer gehouden aan Averesch c.q. door Averesch BV ingeschakelde
derden alle door haar gewenste medewerking te verlenen, waaronder het recht van Averesch gebruik te maken van alle voor en/of door
opdrachtnemer ter beschikking staande en aangevoerde materialen, gereedschappen, hulpmiddelen en materieel. Daartoe is Averesch tevens
gerechtigd zich toegang te verschaffen tot afgesloten opslagplaatsen van opdrachtnemer.
4. Aan het hierboven bedoelde recht op ingrijpen, kan opdrachtnemer geen enkel recht op vergoeding van schade, kosten en gederfde winst
ontlenen.
5. Alle aanspraken van Averesch in dit artikel bedoeld, zijn direct opeisbaar.

Artikel 19
Ontbinding

1. Onverminderd haar verdere recht op schade vergoeding is Averesch gerechtigd, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst met opdrachtnemer schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien, maar niet
uitsluitend;
a. opdrachtnemer ondanks sommatie in gebreke blijft zijn verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen;
b. opdrachtnemer van rechtswege in verzuim is, bijvoorbeeld ingeval van overschrijding van overeengekomen levertijd c.q. opleveringsdata;
c. opdrachtnemer surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
d. opdrachtnemer zijn bedrijfsvoering staakt, de zeggenschap daarover verliest, (onderdelen van) zijn onderneming aan een ander overdraagt,
liquideert of stillegt;
e. opdrachtnemer op enige andere wijze wordt beperkt in zijn bevoegdheid rechtsgeldige rechtshandelingen te verrichten;
f. de overeenkomst tussen Averesch en haar opdrachtgever, terzake waarvan Averesch aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt, door
opdrachtgever tussentijds wordt beëindigd;
g. bij Averesch ten aanzien van opdrachtnemer op goederen, (toekomstige) vorderingen of (onderdelen van) het werk beslag wordt gelegd.
2. Ingeval van gehele of gedeeltelijke ontbinding als in lid 1 bedoeld, is het bepaalde in artikel 18 van overeenkomstige toepassing.
3. Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst tengevolge van overmacht aan de zijde van Averesch, alsmede indien de
opdrachtgever van Averesch het werk opschort of beëindigt op grond van artikel 14 UAV ’89 of een vergelijkbare regeling, is Averesch
gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting
is Averesch bevoegd, en aan het einde daarvan is zij verplicht, te kiezen voor uitvoering dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
overeenkomst.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt elke overeenkomst aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat het werk, in
verband waarmee deze overeenkomst is aangegaan, geen doorgang vindt, of dat opdrachtgever jegens Averesch goedkeuring aan de
opdrachtnemer onthoudt. Indien een werk slechts gedeeltelijk doorgang vindt wordt de overeenkomst dienovereenkomstig gewijzigd.

Artikel 20
Toepasselijk recht, geschillen.

1. Op de overeenkomst tussen Averesch en opdrachtnemer, alsmede alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar
aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen Averesch en opdrachtnemer mochten
ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw,
zoals deze drie maanden voor het sluiten van de overeenkomst luiden.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2, is Averesch gerechtigd geschillen aan de bevoegde burgerlijke rechter ter beslechting voor te
leggen.
4. Indiengeschillen (dreigen te ) ontstaan, is opdrachtnemer niet gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld en gedeponeerd in september 2010 bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder
nummer………………